Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Aplikovaná ekonómia APE
Biológia BIO
Cvičenia z fyziky CVF
Cvičenia z informatiky CVI
Cvičenia z matematiky CVM
Dejepis DEJ
Dejiny umenia DEU
Deskriptívna geometria DEG
Deutsches SprachDiplom DSD
Ekonomika EKO
Etická výchova ETV
Francúzsky jazyk FRJ
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatika INF
Kresba KEB
Latinčina LCN
Matematika MAT
Myslím ekonomicky MYE
Náboženská výchova NBV
Náuka o spoločnosti NAS
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Politická geografia PGE
Praktické cvičenia PCV
Právo PRW
Programovanie PRO
Psychológia PSY
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Španielsky jazyk SJA
Technická grafika TEG
Telesná a športová výchova TSV
Umenie a kultúra UKL
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2016.0.975 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 02.05.2016

Fotogaléria